תקנון ותנאי שימוש אתר פרזול הצפון


ברוכים הבאים לאתר www.perzul.co.il, אשר מופעל ע"י חברת פרזול הצפון שחאדה בע"מ ח.פ. 512731522 (להלן: "החברה"), ניתן ליצור קשר עם חברה באמצעות האתר או בפנייה לכתובת [___].

 1. שימוש ו/או כל פעולה כלשהיא באתר זה ו/או בכל אתר חלופי או נוסף אליו, לרבות ביישומן (אפליקציה) המותאמת לטלפונים חכמים, לרבות כל פרסומת ו/או הפניה לפלטפורמות האמורות באמצעי הפרסום והאתרים השונים ("האתר") ע"י כל משתמש, כפופה לאמור בתקנון זה, כמפורט להלן.
 2. שימוש ו/או פעולה כאמור בסעיף 1 לעיל, משמעותה כל רכישה, הצעת רכישה, שמירת מוצרים, רישום לרכישה, רישום משתמשים, רישום כלשהו, פרסום, פנייה לאתר, כל פעולה אחרת מעבר לעיון באתר, וכדומה.
 3. למען הנוחות, תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם מתייחס לגברים ונשים באותה המידה. כל התייחסות בתקנון זה בלשון רבים, הכוונה היא גם ללשון יחיד, ולהפך.
 4. תקנון זה מהווה הסכם בין האתר לבין מי שמבצע שימוש ו/או פעולה כלשהי באתר זה, כאשר משתמש שכאמור חייב להיות אדם בוגר, בגיל 18 או יותר, שברשותו דואר אלקטרוני על שמו, פעיל ונגיש, וכן כרטיס אשראי בתוקף המונפק ע"י חברת אשראי בישראל(להלן: "המשתמש"), והשימוש באתר ע"י המשתמש מהווה אישור מטעמו לכך שהוא קרא בעיון והבין את הוראות תקנון זה, וכן קיבל על עצמו, ללא הסתייגות כלשהי, את כל האמור בתקנון זה, באופן בלתי חוזר, כפי שהוראות תקנון זה עשויות להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת, אי לכך על המשתמש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש ו/או פעולה שכן החברה לא תמסור הודעה כלשהיא בדבר עדכון התקנון.
 5. למען הסר ספק, תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמש לאתר, לכל דבר ועניין, כך שאם אינך מסכים לחלק או יותר מתנאי תקנון זה, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש ו/או פעולה כלשהיא באתר, שכן ביצוע הפעולה משמעה הסכמה לתקנון כאמור.
 6. תקנון זה גובר על האמור באתר, כך שכל סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות התקנון לבין התוכן של האתר, הוראות התקנון יגברו.
 7. האתר מציע את מוצריםשהחברה משווקת ("המוצרים"), ומאפשר למשתמש לרכוש את המוצרים המוצעים ע"י החברה באמצעות האתר, למעט מוצרים מיוחדים אשר רכישתן תהא בהזמנה מיוחדת אשר תתואם עם החברה בעסק או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של החברה, ותנאי תקנון זה לא יחולו על עסקה שכאמור.
 8. החברה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוח אותו חוק ("חוק הגנת הצרכן"), מתוקף היותה "עוסק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, ובנוסף כפופהלחובות החלות עליה כמפעילת האתר, בין היתר בעניין ביטול עסקאות.
 9. התמונות של המוצרים המוצגים באתר הן תמונות להמחשה בלבד, ועלולה להיות אי התאמה בין התמונה לבין המוצר, לרבות, אך לא רק, בעניין הצבע, הגודל, והחומר של המוצר.
 10. המשתמש מתחייב בזאת למסור לאתר, במהלך ביצוע פעולה ו/או שימוש, פרטים אישיים נכונים ואמיתיים, וכן אמצעי תשלום בתוקף שהמשמש רשאי ע"פ חוק לעשות בו שימוש, ואשר מאפשר ביצוע הפעולה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית לתקנון ומקנה לחברה זכות לבטל כל עסקה ו/או למנוע מהמשתמש מלעשות שימוש ו/או פעולה באתר.
 11. פעולת רכישה
  הרכישה באתר מבוצע באמצעות שליחת בקשת רכישה ע"י המשתמש למוצרים אשר בחר לרכוש, כפי שיפורט להלן (להלן: "בקשת הרכישה").
 12. תהליך הרכישה מתחיל בהוספת מוצרים לסל הקניות של המשתמש, אשר שומר את המוצרים של המשתמש עד לסיום הרכישה או מחיקת פריטים אלה מסל הקניות.עם סיום תהליך הוספת מוצרים לסל, בעמוד של סל הקניות, המשתמש מופנה לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש ליצירת חשבון משתמש באתר, לרבות פרטי אמצעי התשלום (כרטיס האשראי), ואישור קריאה, הבנה והסכמה לאמור בתקנון זה.המשתמש יקבל הודעה המפרטת את פרטי ההזמנה, שכוללת את כלל המוצרים מושא בקשת הרכישה, לרבות את סכומי המיסים החלים, עלות המשלוח, וכל תשלום נוסף הכרוך בביצוע הרכישה (להלן: "ההודעה המפורטת").
 13. המשתמש מתחייב להקפיד על מסירת כל הפרטים האישיים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים באופן מלא ומדויק, שכןמסירת פרטים שגויים, עלול לגרום לכך שהמוצרים לא יגיעו ליעדם ולאיימסרו למשתמש, זאת בנוסף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.
 14. עם אישור המשתמש לפרטי ההזמנה אשר מופיעים בהודעה המפורטת, מסתיימת פעולה הגשת בקשת הרכישה, ובתומה יופיע למשתמש הודעה באתר על השלמת בקשת הרכישה (להלן: "הודעת ההשלמה"), וכן יקבל הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידו כאמור, המאשרת את השלמת בקשת הרכישה. יחד עם זאת, מובהר כי במקרה והמשתמש לא מקבל הודעת דואר אלקטרוני כאמור, מכל סיבה שהיא,אין בה כדי לגרוע מתוקף בקשת הרכישה, מקום בו התקבלה הודעת השלמה כאמור לעיל.
 15. עם שליחת בקשת הרכישה וקבלת הודעת ההשלמה, החברה תבחן את בקשת הרכישה, לבדיקת זמינות המוצרים מושא בקשת הרכישה במלאי של החברה ו/או כל דבר רלוונטי אחר, לפי שיקול דעת החברה הבלעדי. החברת תודיע למשתמש תוך 7 ימי עסקים מיום מסירת הודעת ההשלמה, אם בקשת הרכישה מאושרת; אם כן, הרכישה תושלם והחיוב יבוצע באופן אוטומטי בהתאם לפרטים אשר נמסרו ע"י המשתמש (להלן: "אישור ההזמנה"), כאשר אישור ההזמנה כפוף לחיוב אמצעי החיוב בפועל ואישור חברת האשראי לכך, כך שכישלון בביצוע החיוב מכל סיבה שהיא יגרום באופן אוטומטי לביטול העסקה. ככל ולא אושרה בקשת הרכישה, או לא נשלח אישור ההזמנה ע"י החברה תוך 7 ימי עסקים כאמור, העסקה תהא בטלה ומבוטלת, והחברה תודיע למשתמש בהתאם, ולא יבוצע כל חיוב ע"י החברה. למען הסר ספק מובהר כי כרטיס האשראי של המשתמש יחויב אך ורק עם קבלת אישור ההזמנה,
 16. אספקת המוצרים תהא בהתאם לאמור בפרק המשלוחים המפורט בתקנון זה בהמשך.
 17. ככל ולא צוין אחרת באתר, המחירים של המוצרים המופיעים באתר כוללים מס ערך מוסף, אך אינם כוללים דמי משלוח.
 18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהיא. המחיר המופיע בהודעה המפורטת הינו המחיר התקף ביחס לרכישה, אם וככל ותושלם הרכישה באותה עת, בכפוף לפקיעת ההודעה המפורטת תוך זמן סביר, בהעדר אישורה. במידה שמחיר מוצריםכלשהם עודכן באתר טרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מאשר כי הוא יחויב בהתאם למחיר המעודכן, כפי שיופיע בהודעת ההשלמה.
 19. ביטול עסקה והחזרות
 20. המשתמש רשאי לבטל בקשה או עסקה לרכישת מוצרים שביצע באמצעות האתר (להלן: "העסקה"), בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בלבד. האמור בפרק זה נועד לשקף את האמור בהוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקאות, ההחזרות והביטולים. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרק זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן בעניינן ביטול עסקאות וכיו"ב, הוראת חוק הגנת הצרכן תגברנה.
 21. ביטול עסקה יבוצע באמצעות משלוח הודעת ביטול ע"י המשתמש באחת הדרכים הבאות (להלן: "הודעת הביטול"), ובכפוף למשלוח הודעת הביטול לתקופות והתנאים של חוק הגנת הצרכן כמפורט בהמשך:
  - באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ______@perzul.co.il
  - באמצעות פנייה טלפונית למספר ________
  - משלוח דואר רשום לכתובת החברה ________
  - משלוח פקס למספר ________ ואישור קבלתו באמצעות פנייה טלפונית למספר ________
 22. משתמש יהא רשאי לבטל עסקה ע"פ שיקול דעתו במועדים והתנאים שלהלן:
  - לפי המאוחר מבין המועדים שלהלן: תוך ארבעה עשר ימיםמיום קבלת המוצרים מושא העסקה, או תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
 23. ביטול עסקה ע"י משתמש שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שקיבל תעודה עולה או תעודת זכאות לפני פחות מ-5 שנים ממועד ביצוע העסקה), תהא לפי התנאים שלהלן:
  - משתמש שכאמור יהא רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצרים מושא העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המשתמש לבין נציג האתר, ובכלל זה שיחה באמצעים אלקטרוניים.
  - החברה תהא רשאית לבקשה ממשתמש שכאמור להציג בפניה אישור המוכיח את היותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כאמור, ואלה יוצגו בהתאם לסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 24. תוצאות ביטול עסקה:
  1. ביטול בקשת רכישה או עסקה עקב פגם או אי-התאמה - ביטל משתמש עסקה בהתאם להוראות תקנון זה וחוק הגנת הצרכן, בגין פגם או אי-התאמה במוצר שרכש, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת המוצרים מושא העסקה במועדים שנקבעו, או ביטל בקשת רכישה לפני קבלת אישור ההזמנה יחולו ההוראות שלהלן:
   1. החברה לא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
   2. תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, תבטל החברה את החיוב של המשתמש בגין העסקה, ותשלח לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
   3. המוצרים מושא הביטול יהיו זמינים לאיסוף ע"י החברה במקום בו הם נמסרו למשתמש.
  2. ביטול עסקה שאינו עקב פגם או אי התאמה - ביטל משתמש עסקה בהתאם להוראות תקנון זה, למעט בהתאם לסעיף 23.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:
   1. תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, תבטל החברה את החיוב של המשתמש בגין העסקה, ותשלח לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
   2. המשתמש ישלם דמי ביטול, (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או המוצרים מושא העסקה, או סכום של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. דמי הביטול יקוזזו מסכום החיוב אשר יבוטל, כך שהחברה תהא רשאית להשאיר בידה סכום בגובה דמי הביטול האמורים לאחר ביטול החיוב.
   3. המוצרים יוחזרו ע"י המשתמש ועל חשבונו למקום העסק של החברה, באריזתם המקורית, ללא נזק ו/או פגיעה כלשהם. אין באמור בסעיף 23 לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש ו/או לתבוע את נזקיה מהמשתמש בגין נזק שנגרם למוצרים ו/או לחברה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו.
 25. משלוחים
  1. בגין כל עסקה החברה תפרט את דמי משלוח אשר תגבה מהמשתמש עבור משלוח המוצרים מושא העסקה, בהתאם לשיטת המשלוח אשר יבחר בה המשתמש, לרבות באמצעות חברות שליחויות שונות ו/או בכל אמצעי אחר אשר יפורט בעמוד הרכישה.
  2. משלוח המוצרים כפוף לתנאים של חברת השליחויות, בכל הנוגע למועד האספקה, אזורי האספקה, ואופן ביצועה. מובהר כי חברת המשלוחים לא מספקת לכל האזורים בארץ,ובמקרה שכאמור המשלוח יימסר לנקודת החלוקה הקרובה ביותר למקום האספקה אשר נבחר ע"י המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או חברת השליחויות במקרה שכאמור, לרבות בכל מקרה של עיכוב במסירת ההזמנה כתוצאה מהמיקום האמור.
  3. החברה תספק את ההזמנה למשתמש תוך [להשלמה ע"י חברה המשלוחים] ימי עסקים (לא כולל חגים, וימי שישי, שבת וראשון) ממועד אישור ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי של המשתמש לביצוע החיוב בגין אותה הזמנה, לפי המאוחר ביניהם. החברה איננה מתחייבת כי המועד האמור יהא המועד הסופי לאספקת ההזמנה, שכן משלוח ההזמנה מבוצע ע"י חברת שליחויות חיצונית. ההזמנה תסופק למשתמש בין השעות 8:00 עד 18:00.
  4. החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין עיכוב באספקת הזמנות ו/או מוצרים עקב מקרים של כוח עליון, לרבות אירועים שאינם בשליטת החברה כגון מלחמה, מתקפות טרור, שביתות, מחלות אפידמיולוגיות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או כל אירוע אחר שיש בו לעכב.
 26. שונות
  1. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא התראה מוקדמת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, ו/או מכל סיבה אחרת.
  2. אין לעשות שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה.מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנון זה לעיל, המשתמש לא יהא רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ ו/או להציג כלתוכן כלשהו המופיע האתר, ללא אישור בכתב ומראש מטעם החברה, לרבות בתמונות המופיעות באתר, בסדר הופעתן וסידור המוצרים ו/או הקטגוריות, העיצוב של האתר, הלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני האתר ו/או החברה.
  3. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש ו/או הגלישה באתר. המשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית. החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה ו/או פריצה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך ההזמנה שהוזמנה ע"י המשתמש.
  4. מובהר כי התוכן של האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי אשר העניק רשות שימוש בתוכן.
  5. הדין החל על כל שימוש באתר ו/או כל פעילות הנוגעת ו/או נובעת ממנו הינו הדין הישראלי בלבד, ובכל מקרה של מחלוקת בנדון, לבתי המשפט במחוז נצרתתהא סמכות בלעדית לדון בכך.